Algemene Voorwaarden

Wie zijn we?

1.1. Mflix Academy biedt de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen en inspireren. Dit kan door middel van diverse soorten content.
1.2. De missie van Mflix Academy is om zoveel mogelijk organisaties en mensen aan te sluiten aan haar applicatie en zo te zorgen voor een gezonde organisatieontwikkeling en (persoonlijke) groei. 
1.3. Mflix Academy verwijst naar onze website(‘s), inclusief de (toekomstige’ en (daaraan) gelieerde) sub domeinen en alle andere websites en applicaties voor mobiel of tablet waarmee Mflix Academy diensten beschikbaar stellen.
1.4. Wanneer we “ons of we” zeggen, bedoelen we Mflix Academy en wanneer we “je” of “u” zeggen, bedoelen we een “gebruiker” of “klant” van onze diensten, dit kunnen bedrijven, maar ook particulieren zijn.

Hoe kan je contact opnemen met Mflix Academy?

2.1. Mflix Academy B.V. is eigendom en wordt voor 100% geëxploiteerd door Mflix Academy B.V., een besloten vennootschap opgericht volgens het Nederlandse recht (KvK-nummer 82905452) statutair gevestigd te Omval 36, 1096 AB in Amsterdam.

2.2. Vragen, klachten en opmerkingen met betrekking tot onze Algemene Voorwaarden, aankopen of abonnementen zijn welkom en dienen naar ons te worden gemaild op [email protected]

Onze dienstverlening

3.1. Mflix Academy B.V. en haar partners zijn goed in het verstrekken van unieke content en het zelfstandig laten ontwikkelen van haar gebruikers. In plaats van een dure consultant kunnen personen en organisaties geheel zelfstandig alle kennis van de Mflix Academy tot zich nemen op de door hun gewenste tijdstippen.

3.2. We doen er alles aan om de beste content te blijven verzorgen. Dit kan door oude content te vernieuwen, nieuwe content toe te voegen, of andere functies uit te breiden of te ontwikkelen.

3.3. Via onze (toekomstige) websites en applicaties kun je gebruikmaken van onze diensten.

3.4. Je moet 18 jaar of ouder zijn om gebruik te kunnen maken van onze diensten. Als je jonger bent dan 16 of tussen de 16 en 17 bent, heb je toestemming van je ouder of voogd nodig.

3.5. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, dien jij of je werkgever een account (voor jou) aan te maken. We kunnen het aanmaken van je account of de toegang tot onze diensten om welke legitieme reden dan ook weigeren.

3.6. Om je account aan te maken, moet je ons de juiste informatie verstrekken (en/of deze regelmatig bijwerken). Zoals tegenwoordig met alles, heb je een wachtwoord nodig om je account aan te maken. Het is belangrijk dat je het veilig en vertrouwelijk houdt, omdat je verantwoordelijk bent voor alles wat er in je account gebeurt met dit wachtwoord.

In geval van misbruik of dat je wachtwoord verloren of gestolen is, laat het ons zo snel mogelijk weten. Als je wachtwoord is gestolen, raden we u aan het zo snel mogelijk te wijzigen.

3.7. Tenzij je werkgever onze zakelijke service gebruikt, accepteert je dat je onze services alleen voor persoonlijk gebruik gebruikt en dat je alleen de applicatie gebruikt namens jezelf. Je gaat er ook mee akkoord dat de betaling afkomstig is van jouw (d.w.z. dat jij de rekeninghouder bent of dat de tenaamstelling op jouw naam staat), of dat je het recht hebt om de betaalrekening te gebruiken als je deze niet bezit.

In het geval je uit zakelijk/werkgever oogpunt handelt en van onze zakelijke service gebruik maakt, dient het voor ons herleidbaar te zijn dat jij de wettelijke vertegenwoordiger bent of rechtmatig bent om rechtshandelingen te mogen verrichten, of dat je het recht hebt om de betaalrekening te gebruiken als je deze niet bezit.

 

3.8. Je kan onze diensten afnemen met een regulier abonnement, waarna u een van onze gebruikers wordt. We zullen onze diensten leveren in overeenstemming met elke belofte die we hebben gedaan op onze website en in deze Algemene Voorwaarden.

De inhoud

4.1. Tenzij anders vermeld of duidelijk herkenbaar, is alle inhoud die door ons wordt aangeboden en beschikbaar is op de website eigendom van ons of de auteurs zoals vermeld.

4.2. Als gebruikers hun eigen inhoud uploaden naar de website, erken je en accepteer je dat je ons door uw eigen inhoud op onze websites te verstrekken een niet-exclusieve, volledig betaalde en royaltyvrije licentie verleent om dergelijke inhoud uitsluitend te verwerken voor de werking en het onderhoud van Mflix Academy zoals contractueel vereist.

4.3. Voor zover toegestaan door de toepasselijke Nederlandse wetgeving, doen gebruikers afstand van alle morele rechten met betrekking tot inhoud die ze aan Mflix Academy verstrekken.

4.4. Gebruikers erkennen, accepteren en bevestigen dat alle inhoud die ze, of hun werkgever voor hen, via Mflix Academy (aan)leveren, wordt geleverd onder dezelfde algemene voorwaarden die zijn uiteengezet voor inhoud op Mflix Academy.

4.5. Gebruikers zijn als enige aansprakelijk voor alle inhoud die ze uploaden, plaatsen, delen of verstrekken via Mflix Academy. Gebruikers erkennen en accepteren dat we dergelijke inhoud niet filteren of modereren. We behouden ons echter het recht voor om dergelijke inhoud naar eigen goeddunken te verwijderen, te blokkeren of te corrigeren en om, zonder voorafgaande kennisgeving, de uploadende gebruiker de toegang tot Mflix Academy te ontzeggen.

4.6. Via Mflix Academy hebben gebruikers (mogelijk) toegang tot externe bronnen die door derden worden verstrekt. Gebruikers erkennen en accepteren dat Mflix Academy geen controle heeft over dergelijke bronnen en daarom niet verantwoordelijk is voor hun inhoud en beschikbaarheid. Voorwaarden die van toepassing zijn op alle middelen die door derden worden verstrekt, met inbegrip van die welke van toepassing zijn op elke mogelijke verlening van rechten op inhoud, voortvloeien uit de algemene voorwaarden van elk van deze derden of, bij gebreke daarvan, het toepasselijke wettelijke recht.

De betaling

5.1. Alle facturatie wordt uitgevoerd door onze administratieafdeling.

5.2. Wij slaan geen betaalgegevens op.

De aanvaarding van de algemene voorwaarden

6.1. Door onze diensten te gebruiken, ga je ermee akkoord dat:
6.1.1. Je deze Algemene Voorwaarden hebt ontvangen op een manier die jij duidelijk kunt begrijpen;
6.1.2. Je accepteert de meest recente versie volledig;
6.1.3. Je ertoe verbindt te betalen voor de diensten die je afneemt; en
6.1.4. Je begrijpt dat door het accepteren van de Algemene Voorwaarden een contract, overeenkomst of overeenstemming wordt gevormd.
6.2. Mflix Academy wil graag actueel blijven, dus deze Algemene Voorwaarden kunnen ergens in de toekomst veranderen.
De versie die voor jou van toepassing is, is de versie die beschikbaar is op de website op het moment dat jij je aankoop doet. Als je het daar niet eens bent met en akkoord gaat met de meest recente Algemene Voorwaarden, vragen wij jou om onmiddellijk (ter stond) te stoppen met het gebruik van onze diensten.
6.3. Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden, ga je ermee akkoord dat er geen partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie tussen ons bestaat.

Noch jij, noch wij zijn van plan een derde partij in staat te stellen een van deze voorwaarden af te dwingen.

Hoe zit het met de aansprakelijkheid?

7.1. Je bent zelf financieel aansprakelijk voor alle aankopen en afgenomen diensten die je via onze contactpersonen bij ons hebt gedaan. Je bent zelf financieel aansprakelijk voor eventuele verliezen die we lijden als u de Algemene Voorwaarden schendt of onze diensten misbruikt.

Dat geldt ook voor situaties waarin je opzettelijk iemand anders toestaat jouw account of email te gebruiken om een aankoop te doen.
7.2. Mflix Academy is niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet te voorzien is. Verlies of schade is voorzienbaar, noch bedrijfsverliezen als het duidelijk is dat het zal gebeuren of als, op het moment dat het contract werd gesloten, zowel wij als jij wist(en) dat het zou kunnen gebeuren. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor verliezen die jij lijdt die geen verband houden met onze diensten.

Niets in deze Algemene Voorwaarden beperkt of sluit onze aansprakelijkheid uit voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, of die van onze werknemers, agenten of partners (indien van toepassing); fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken door ons of onze werknemers.

Verzamelde data

8.1. Door onze diensten te gebruiken, ga je akkoord met ons Privacy beleid (https://www.mflixacademy.com/privacy-policy/), dat is opgenomen in en deel uitmaakt van deze voorwaarden.

Je dient ervan bewust te zijn dat jouw gegevens kunnen worden overgedragen, verwerkt en opgeslagen buiten je eigen land (als je je in of buiten de Europese Unie bevindt), en dat je gegevens kunnen worden onderworpen aan openbaarmaking zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

Duur, opzegging en verlenging van je account

9.1. Gebruikers kunnen hun account op elk gewenst moment beëindigen en stoppen met het gebruik van de diensten, echter de verplichting wordt door jou of je werkgever aangegaan voor minimaal een jaar. Indien er tussentijds de account wordt ontbonden, ben je gebonden aan de verplichting tot betaling van het lopende jaar.
9.1.1. Opzegging: De afnemer kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste twee maanden.
De afnemer kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste twee maanden.
Jij als afnemer kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
1. Te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
2. Tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
3. Altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
9.1.2. Verlenging: De overeenkomst voor bepaalde tijd zal de automatische verlening of annulering opnemen als clausule.

9.1.3. Duur: Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de afnemer na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste twee maanden opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Herroepingsrecht

10.1 Je kan de diensten (overeenkomst) en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

Mflix Academy mag je vragen naar de reden van herroeping, maar je bent niet tot opgave van je reden(en) verplicht.

Gebruikers moeten Mflix Academy op [email protected] een ondubbelzinnige gemailde verklaring sturen van hun voornemen om zich terug te trekken uit het contract, waaronder:

1. de datum van aankoop
2. de gekochte dienst
3. de naam van de gebruiker(s)/ afnemer(s)


10.2. De in lid 2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
10.3. Indien wij jou ons de wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht niet hebben verstrekt loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
10.4. Indien wij in het voorgaande lid bedoelde informatie aan jou hebben verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop je die informatie hebt ontvangen.

Verplichtingen van Mflix Academy bij herroeping

11.1. Schadeloosstelling
Je stemt ermee in Mflix Academy (en haar dochterondernemingen, aandeelhouders, ultimate benificiary owners, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-founders, partners en werknemers) te vrijwaren van en tegen elke claim of eis – inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten en -kosten – gemaakt door derden als gevolg van of in verband met enig verwijtbaar gebruik van of verbinding met de diensten, schending van deze Algemene voorwaarden, schending van rechten van derden of wettelijke bepalingen door Mflix Academy (of zijn dochterondernemingen, aandeelhouders, ultimate benificiary owners, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners en werknemers) voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
11.2. Door van onze diensten gebruik te maken, vertel je ons dat je niet vermeld staat op een sanctie gerelateerde lijst van aangewezen of geblokkeerde personen die van tijd tot tijd door de EU worden opgelegd, beheerd of afgedwongen en uitgevoerd door haar lidstaten, de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, HM Treasury (van het Verenigd Koninkrijk, de Amerikaanse overheid, inclusief die beheerd worden door de Amerikaanse schatkist, Office of Foreign Assets Control (OFAC) of andere relevante autoriteiten die van tijd tot tijd bevoegd zijn over jou of ons, die je zouden (kunnen) verbieden onze diensten te gebruiken.

Intellectueel eigendom

12.1. Toegang tot onze website en apps geeft jou geen intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot hen, anders dan het recht om ze te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.
Je mag in geen geval een deel van onze website of app (ongeacht je apparaat) kopiëren, vertegenwoordigen, wijzigen, verzenden of publiceren zonder duidelijke schriftelijke toestemming van ons of de bedrijven in onze groep. Als je dat doet, kan je worden onderworpen aan een inbreukactie of andere actie die wij passend achten.

Contactgegevens

Mflix Academy B.V. 

Omval 36

1096AB, Amsterdam

[email protected]

Inloggen MFlix Academy

De oude applicatie wordt uitgefaseerd, we raden aan niet meer in te loggen maar dit is nog wel mogelijk tot 1 januari 2024.

Deze website maakt gebruik van cookies om onze dienstverlening te verbeteren. Lees onze Privacy Policy voor meer info.